Kvindelige Krigere

2.609,00 kr. 3.73% af 70.000,00 kr.

10

crowdfunders
udløbet

Om projektet

Kvindelige Krigere/Women Warriors - en podcast om kvindelige krigere gennem tiderne.


EN PODCAST OM KVINDELIGE KRIGERE GENNEM TIDERNE:


Mange af os husker historier eller skrøner fra vores barndom om kvinder, der har kæmpet i krige: Jeanne D’arc, Amazonerne og…ja, hvem var der egentlig ellers? Svaret er: Mange. Men hvem var de egentlig? Fandtes de virkelig? Er de blot legender? Og kunne de virkelig slås?


Langt de fleste mennesker har aldrig aldrig hørt navnene på disse kvinder. Det vil vi gerne lave om på. Vi vil også gerne ændre på den opfattelse, at det ikke falder naturligt for kvinder at ville slås eller kæmpe med sværd.


I denne podcast får man for første gang historierne om en række krigere, som hver især har haft en indflydelse på deres respektive samfund. Krigere, som blev beundret, fordi de var krigere, ikke  fordi de var kvinder. Krigere, som ikke kæmpede en kønskamp, men som valgte at ty til kamp, fordi de havde noget at kæmpe for. Krigere, som tilfældigvis var kvinder. De fleste af disse historier er røget i glemmebogen og kan være svære at opstøve, men de findes, og det er på tide at dele dem med verden.


Denne podcast er til alle, både mænd og kvinder, der interesserer sig for historie, kultur og drama. Kort fortalt, så er den til alle, der elsker en god historie.


HVAD STØTTER DU OG HVORFOR?


Holdet bag "KVINDELIGE KRIGERE" vil gerne formidle vigtige historier for samfundet, der rammer så bredt som muligt. Det er vores hjertebarn, så vi gør det med glæde og stor iver. Men at producere historisk korrekt formidling på højt niveau og ikke mindst researche det er tidskrævende.


For at vi kan producere et produkt af høj kvalitet beder vi om jeres hjælp.  Vi håber, I har lyst til at støtte os.


OBS: Da undertegnede, Tina og Miriam, altid snakker “danglish” til hinanden grundet deres internationale baggrund, og fordi podcastens indhold er af international karakter, har vi valgt at indtale podcasten på engelsk. Vi har også allerede de første internationale gæstetalere på listen, og der bliver det danske sprog desværre lidt udfordrende.


DET KAN DU GLÆDE DIG TIL AT HØRE:


Med forbehold for ændring i rækkefølgen:


Afsnit 1: Boudicca”: Boudicca er et navn langt de fleste briter har hørt. Hun er et nationalsymbol for sejr og mod i Storbritannien, men hvem var denne keltiske dronning, og hvorfor gik hun op imod romerne?


Afsnit 2 (muligvis i to dele): “Amazonerne”: Amazonerne var frygtede og grusomme kvinder, der slog der deres drengebørn ihjel, levede uden mænd og skar det ene bryst af for at kunne skyde med bue og pil. Really?


Afsnit 3: “Russla (og andre skjoldmøer)”. Vi har ofte hørt om skjoldmøer, men hvordan kunne de være rigtige mennesker, hvis de var halve guder? Lad os sætte et navn og ansigt på disse legendariske kvinder og de kvinder, der inspirerede dem.


Afsnit 4: “Lozen”: “Lozen er min højre hånd. Stærk som en mand, modigere end de fleste og strategisk snu. Lozen er et skjold for sit folk.” - Victorio, Lozens bror og Apache-høvding. Lyt med på den fantastisk historie om Apache-krigeren Lozen, der kæmpede til det sidste for sit folk.


Afsnit 5: “Ayesha (og andre arabiske battle queens)”: Profetten Muhammeds hustru var ikke bare smuk og et forbillede for andre kvinder. Hun var en battle queen og forsvarede sin mands status efter hans død.


Afsnit 1: Forventet juni/juli 2021


Afsnit 2: Forventet  juli/august 2021


Afsnit 3: Forventet august/september 2021


Afsnit 4: Forventet september/oktober 2021


Afsnit 5: Forventet oktober/november 2021


Vi har materiale til langt flere afsnit end disse fem, men i første omgang skal vi i gang og levere disse fem historier. Vi håber at kunne udvide med langt flere på sigt, men det vil være afhængigt af den støtte, vi får samlet ind.


DET KAN DU FORVENTE:


 


Spændende samtaler med eksperter så som sociologer, arkæologer og andre folk af interesse.


Dette er vores forventning til produktion alt efter støtte:


55.000 DKK : Afsnit 1, 2 & 3


70.000 DKK: Afsnit 4, 5 & evt. 6


Alt over 70.000 DKK vil for alvor give vores projekt vinger, og vi vil kunne bestræbe os på at producere langt flere end de 5 planlagte afsnit.


HVEM STÅR BAG “KVINDELIGE KRIGERE”?


Holdet bag podcasten består af værterne Tina Marie Robinson og Miriam Christine Schön Raagaard. Sammen har de skrevet og opført ridderturneringer og andre action shows på bl.a. på Krigsmuseet, Kronborg Slot og Bornholms Middelaldercenter.


Tina Marie Robinson (f. 1961) er amerikansk/dansk skuespiller, fight director, stuntkoordinator, voice over artist mm. med særlig interesse for kvindelige krigere gennem tiderne, deres glemte historier og de spor, de har sat sig i samfundet. Hun er freelancer hos Operaakademiet, Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Teater, Folketeatret mf. Hun og hendes hest Santo er godt rustet til at tage et slag for kvindelige krigere.


Miriam Christine Schön Raagaard (f.1980) er dansk/tysk skuespiller, stage fighter, stuntkoordinator, intimitetskoordinator, manuskriptforfatter og oversætter mm. med stor passion for historiske og karakterdrevne kampe og personlig interesse i social realisme. Hun er freelancer for Den Danske Filmskole, 18 Frames, Det Danske Filmskuespillerakademi, DR Drama mf.


Women Warriors - a podcast about female warriors throughout time.


A PODCAST ABOUT WOMEN WARRIORS THROUGHOUT TIME


Many of us remember the stories or legends from our childhood about women who fought in wars: Jeanne D’Arc, the Amazons and…well, who else? The answer is: Many.


But who were they really? Did they exist? Are they just legends? And could they really fight?


Most people have never heard the names of these women. That is something we would like to change. We would also like to change the idea that it doesn’t come naturally for women to fight or go into battle with weapons.


In this podcast you will hear the stories, perhaps for the first time, of a series of fighters, who all made an impact in their respective communities. Warriors who were admired, because they were warriors, not because they were women. Warriors who didn’t fight a battle of the sexes, but who chose to fight because they had something to fight for. Warriors who just happened to be women. Most of these stories have been forgotten and can be difficult to unravel, but they exist, and it’s time to share them with the world.


WHAT ARE YOU SUPPORTING AND WHY? 


The team behind "WOMEN WARRIORS" would like to produce important stories for society that reach out as widely as possible. It is our passion project, and we do it happily and with great joy. However, to produce historically correct dissemination and research of high quality, is time consuming.


So, we ask for your help. We hope that you would like to support us.


NOTE: Since we, Tina and Miriam, have international backgrounds (a mix of Danish, German and English/American), and due to the international content of this podcast, we have decided to record our podcast in English. We also have the first international guests lined up.


YOU CAN LOOK FORWARD TO HEAR:


The following is subject to possible changes in the order:


Episode 1: “Boudicca”: Boudicca is a name that most Britons have heard. She is a national symbol of victory and courage in Great Britain - but who was this Celtic queen, and why did she fight the Romans?


Episode 2 (possible in two parts): “The Amazons”. The Amazons were feared and gruesome women who killed their young boys, lived without men and cut off one of their breasts to be better archers. Really?


Episode 3: “Russla (and other "shield maidens")”: We’ve often heard about shield maidens, but how could they be real people if they were half goddess? But let’s put a name and face to these legendary women and the real women who inspired them.


Episode 4: “Lozen”: “Lozen is my right hand. Strong as a man, braver than most and strategically cunning. Lozen is a shield to her people.” - Victorio, Lozen’s brother and Apache chief. Listen to this amazing story about the Apache warrior Lozen who fought till the end for her people.


Episode 5: “Ayesha (and other Arabic battle queens)”: The wife of Profet Muhammed was not only beautiful and a role model for other women, she was a battle queen and defended her husband's status after his death.


Episode 1: Expected  June/July 2021


Episode 2: Expected July/August 2021


Episode 3: Expected August/September 2021


Episode 4: Expected September/October 2021


Episode 5: Expected October/November 2021


We have enough material for many more episodes than these, but to begin with we would like to set sail with these five stories with the hope of extending with far more episodes, but that depends on the support we receive.


YOU CAN EXPECT:


 


Exciting conversations with experts in sociology, archeology and other relevant fields of interest. 


Our monetary expectation depending on support:


55.000 DKK: Episode 1, 2 & 3


70.000 DKK: Episode 4, 5 & possibly 6


Anything over 70.000 DKK will give our project wings, and we will work hard to produce more than the 5 planned episodes.


WHO IS BEHIND “WOMEN WARRIORS”?


The team consists of Tina Marie Robinson and Miriam Christine Schön Raagaard. Together they have written and performed knight's tournaments and other action shows at the Danish War Museum, Kronborg Castle and the Medieval Center on the island of Bornholm.


Tina Marie Robinson (b. 1961) is an American/Danish actress, fight director, stunt coordinator, voice over artist, et al., with a special interest in women warriors throughout time, their forgotten stories, and the effects they’ve had on society. She works as a freelancer for the Opera Academy, The Danish National School of Performing Arts, The Danish Royal Theatre, Folketeatret and many more. She and her horse, Santo, are well-equipped to stand up and fight for the knowledge of women warriors.


Miriam Christine Schön Raagaard (b. 1980) is a Danish/German actress, stage fighter, stunt coordinator, intimacy coordinator, script writer, translator et al., with a great passion for historical and character driven fights, and with a personal interest in social realism. She works as a freelancer for The National Film School of Denmark, the film school 18 Frames, The Danish Academy of Acting for Screen, the Danish Broadcasting Corporation (DR) and many more.


 

Anmeldt til Indsamlingsnævnet: 21-700-03674

 

Dette er et såkaldt flexible funding projekt.

Det betyder, at dit beløb går til projektet uanset om indsamlingen når sit samlede projektmål eller ikke. Ved almindelige projekter på Booomerang kommer beløbet kun til udbetaling, hvis det samlede projektmål nås.

Projektet er anmeldt til Indsamlingsnævnet sags nr. 21-700-03674

Partnerskaber